Мета і завдання

Основною метою діяльності Консорціуму є формування сучасної ефективної корпоративної системи підготовки кваліфікованих професійних фахівців і наукових кадрів нового рівня в сферах охорони здоров'я, фізичного виховання і спорту (зокрема здоров'я людини, фізичної реабілітації, фітнесу та рекреації), а також створення ефективної інноваційної системи сфери медичної освіти та науки фізичного виховання і спорту, реалізація інноваційних проектів на основі інтеграції наукового, освітнього, лікувально-профілактичного, інноваційного та технологічного потенціалу організацій - членів Консорціуму, впровадження результатів інноваційної діяльності Консорціуму в області медичної освіти, фізичного виховання і спорту, пов'язаних з ними сфер діяльності.

Для реалізації цілей роботи Консорціуму повинні бути вирішені такі загальні завдання:

• розвиток інноваційних форм організації освітнього, лікувально-профілактичного і наукового процесів в сферах охорони здоров'я, фізичного виховання і спорту (зокрема, здоров'я людини, фізичної реабілітації, фітнесу і рекреації);


• створення, постійне вдосконалення і реалізація програми прогнозування вимог майбутнього у розвитку системи охорони здоров'я, фізичного виховання і спорту своїх країн і глобальних потреб забезпечення здоров'я всього людства;


• зміцнення зв'язків між Учасниками Консорціуму та представниками інших сфер діяльності, пов'язаних з охороною здоров'я, фізичним вихованням і спортом (державні та інші лікувально-профілактичні установи, підприємства медичного, фармацевтичного та оздоровчого напрямку, бізнес-структури в сфері медичних послуг, оздоровлення, попередження та профілактики захворювань, представниками органів державної влади країн Учасників);


• сприяння реалізації проектів та ініціатив Учасників, реалізації їх спільної участі в конкурсах, грантах і програмах своїх країн і міжнародних;


• інформаційне забезпечення роботи Консорціуму.


The main purpose of the Consortium is to create modern and efficient corporate system of qualified specialists and scientific personnel in health care system, physical education and sports (man’s health, physical rehabilitation, fitness and recreation, in particular); to elaborate an efficient innovative system in medical education and science, physical education and sports; to implement innovative projects based on the integration of scientific, educational, medical and preventive, innovative and technologic potential of institutions - members of the Consortium; to apply the Consortium innovative activity results in Medical Education, Sports, and related fields.

To achieve the Consortium goals, the following general objectives should be settled:


to develop innovative forms of educational, medical and scientific processes in health care system, physical education and sports (man’s health, physical rehabilitation, fitness and recreation, in particular);


to create, improve and constantly implement the program of forecasting future requirements in the development of health care systems, physical education and sports, and global needs for health of all mankind;


to strengthen relationship between the Consortium Members and representatives of other activities related to health, physical education and sports (public and other health care institutions, medical and pharmaceutical companies, business structures in health services, recovery, diseases prevention, by the representatives of the State authorities of the participating countries);


to promote application of the projects and initiatives of the Parties; to implement their joint participation in tenders, grants and programs;


to provide the information support of the Consortium.